Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

 

 

 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI  ZAWODOWYCH  PRZEWOŹNIKÓW
TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY I OSÓB

Dla kogo przeznaczony jest kurs.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego rzeczy i osób jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 

Celem szkolenia jest:

1.   Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym

2.   Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących warunków wykonywania transportu drogowego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika,

3.   Nauczenie uczestników rozwiązywania zadań praktycznych problemowych, których zagadnienia, pytania, są podobne do tych z którymi się spotkają podczas państwowego egzaminu

4.   Przygotowanie do egzaminu,

 

 

Program szkolenia:

 

Uzależniony jest od potrzeb słuchacza.

 

 

 

Jakie zagadnienia musi opanować przystępujący do egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

1.   Prawo cywilne,

2.   Prawo handlowe,

3.   Prawo socjalne,

4.   Prawo podatkowe,

5.   Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

6.   Dostęp do rynku,

7.   Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,

8.   Bezpieczeństwo drogowe,

 

Kto i na jakiej podstawie wydaje certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego rzeczy i osób.

Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu pisemnego( bardzo trudnego) składającego się z dwóch części pisemnych:

·         TEST  wielokrotnego wyboru

·         ZADANIE PROBLEMOWE   składającego się z 4-ch zagadnień –pytań 

Test pisemny składa sie z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema mo9liwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytan – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy;
Zadanie egzaminacyjne składa sie z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania.

Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.
Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych,
składa sie z:
1) 64 pytań testowych wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu drogowego osób - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu osób;
2) 64 pytan testowych wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu drogowego rzeczy - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu rzeczy.

Komisja egzaminacyjna ocenia egzamin przyznając za odpowiedzi punkty według następujących kryteriów:
1) Test pisemny:
a) udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie - 1 punkt,
b) udzielenie nieprawidłowej, niepełnej lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 64.


2) Zadanie egzaminacyjne (za każdą udzielona odpowiedz można uzyskać od 0÷4 punktów):
a) odpowiedź bardzo dobra - 4 punkty,
b) odpowiedź dobra - 3 punkty,
c) odpowiedź dostateczna - 2 punkty,
d) odpowiedź niepełna - 1 punkt,
e) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów.


Każda ocena ma swoja wagę równą 4. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 64 (4 pytania x 4 ocena x 4 waga = 64).
2. Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.
Na egzamin zgodnie z  rozporządzeniem 1071/2009 czyli po 04.12.2011 mamy łącznie cztery godziny , czyli po dwie godziny na każdą z części.

Nowe warunki wykonywania zawodu przewoźnika.

Rozporządzenie 1071/2009 wymaga po 4 grudnia 2011r. od tych, którzy chcą podjąć i wykonywać zawód przewoźnika drogowego spełnienia następujących warunków:

• posiadania odpowiednich kompetencji zawodowych,

• dobrej reputacji,

• odpowiedniej zdolności finansowej,

• oraz rzeczywistej i stałej siedziby.

Oprócz warunków określonych w rozporządzeniu będą obowiązywały dodatkowo wymagania zapisane w ustawie o transporcie drogowym. Są to wymagania dotyczące m.in. posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, czy minimalnego wieku do wykonywania zawodu przewoźnika.

 

Zakres zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych jest ujęty w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Uwaga:

 W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kursu (szkolenia) jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zagadnień podejmowanych w trakcie zająć istnieje możliwość merytorycznych konsultacji z naszymi wykładowcami, instruktorami w siedzibie naszej placówki kształcenia zawodowego po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu ich terminu.

 

 

Szkolenie prowadzone jest w rozkładzie godz. zegarowych (60 min.)

Przewiduje się 15 min. przerwę na każdą godzinę zajęć.

W trakcie zajęć teoretycznych trwających dłużej niż 6 godz. Zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa 45 min. (tzw. obiadowa)

 

|

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

   
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl