PROGRAMY

Program szkolenia zostały opracowane na podstawie:

 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

 

z dnia 1 kwietnia 2010 r. (poz. 314)

 

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ

 

T a b e l a   n r   1

 

Część podstawowa

Czas trwania zajęć

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

1.1.

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, w tym co najmniej tematy:

30

15

1.1.1.

charakterystyka momentu obrotowego,

 

1.1.2.

charakterystyka mocy,

 

1.1.3.

charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przez silnik,

 

1.1.4.

optymalny zakres użytkowy obrotomierza,

 

1.1.5.

optymalny zakres prędkości obrotowej dla zmiany biegów.

 

1.2.

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, w tym co najmniej tematy:

25

15

1.2.1.

szczególne cechy dwuobwodowego układu hamulcowego wyposażonego w pneumatyczne urządzenie przenoszące,

 

1.2.2.

granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy,

 

1.2.3.

mieszane stosowanie układu hamulcowego i zwalniacza,

 

1.2.4.

najlepsza relacja między prędkością a przełożeniem skrzyni biegów,

 

1.2.5.

wykorzystanie nośności pojazdu,

 

1.2.6.

zastosowanie układów hamulcowych na pochyłościach,

 

1.2.7.

postępowanie w przypadku awarii urządzeń służących bezpieczeństwu.

 

2. Stosowanie przepisów

 

2.1.

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, w tym co najmniej tematy:

30

15

2.1.1.

maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym,

 

2.1.2.

stosowanie rozporządzeń: Rady (EWG) nr 3821/85 i Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące,

 

2.1.3.

prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

 

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

3.1.

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, w tym co najmniej tematy:

30

15

3.1.1.

rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym,

 

3.1.2.

statystyka wypadków drogowych,

 

3.1.3.

udział samochodów ciężarowych/autokarów w wypadkach drogowych,

 

3.1.4.

statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych,

 

3.1.5.

straty materialne i finansowe.

 

3.2.

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, w tym co najmniej tematy:

15

7

3.2.1.

problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem,

 

3.2.2.

środki zapobiegawcze,

 

3.2.3.

metody i cele działań przestępczych,

 

3.2.4.

przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie.

 

3.3.

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, w tym co najmniej tematy:

20

10

3.3.1.

zasady ergonomii,

 

3.3.2.

zachowania i postawy stanowiące zagrożenie,

 

3.3.3.

kondycja fizyczna i ćwiczenia sprawnościowe,

 

3.3.4.

ochrona osobista.

 

3.4.

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, w tym co najmniej tematy:

10

5

3.4.1.

zasady zdrowego, regularnego odżywiania,

 

3.4.2.

wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie.

 

3.4.3.

objawy, przyczyny, skutki zmęczenia i stresu,

 

3.4.4.

zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku.

 

3.5.

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, w tym co najmniej tematy:

20

10

3.5.1.

ocena sytuacji krytycznej,

 

3.5.2.

unikanie komplikacji w razie wypadku,

 

3.5.3.

wzywanie pomocy,

 

3.5.4.

pomoc poszkodowanym i udzielanie pierwszej pomocy,

 

3.5.5.

postępowanie w razie pożaru,

 

3.5.6.

ewakuacja osób z samochodu ciężarowego/pasażerów z autobusu,

 

3.5.7.

zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów,

 

3.5.8.

reakcja na akty agresji,

 

3.5.9.

podstawowe zasady sporządzania informacji z wypadku.

 

3.6.

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, w tym co najmniej tematy:

15

5

3.6.1.

znaczenie poziomu usług świadczonych przez kierowcę dla przewoźnika,

 

3.6.2.

rola kierowcy,

 

3.6.3.

kontakty kierowcy z innymi osobami w czasie pracy,

 

3.6.4.

utrzymanie pojazdu,

 

3.6.5.

organizacja pracy,

 

3.6.6.

handlowe i finansowe skutki sporów występujących w pracy kierowcy.

 

Razem

195

97

         

 

T a b e l a   nr   2

 

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego
C1, C1+E, C, C+E

Czas trwania zajęć

Metodyka realizacji zajęć1)

kwalifikacja wstępna

kwalifikacja wstępna przyspieszona

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

1.3.

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:

30

182)

 

1.3.1.

siły działające na pojazd podczas jazdy,

 

T/J

1.3.2.

zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni,

 

T/J

1.3.3.

obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub zespołu pojazdów,

 

T

1.3.4.

obliczenie objętości użytkowej,

 

T

1.3.5.

rozłożenie ładunku,

 

T/C

1.3.6.

skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś,

 

T

1.3.7.

stabilność pojazdu i środek ciężkości,

 

T

1.3.8.

rodzaje opakowań i palet,

 

T

1.3.9.

podstawowe kategorie towarów, które wymagają zabezpieczenia ładunku,

 

T

1.3.10.

techniki mocowania, również za pomocą lin i łańcuchów,

 

T/C

1.3.11.

zastosowanie taśm mocujących,

 

T/C

1.3.12.

sprawdzenie urządzeń mocujących,

 

T/C

1.3.13.

zastosowanie urządzeń transportu wewnętrznego
(w szczególności wózki widłowe),

 

T/C

1.3.14.

zakładanie plandeki i jej zdejmowanie.

 

T/C

1.4.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy:

20

10

 

1.4.1.

jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

1.4.2.

jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

1.4.3.

jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,

 

T/J

1.4.4.

jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

 

T/J

1.4.5.

jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

 

T/J

1.4.6.

kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego)),

 

T/C

1.4.7.

nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

 

T/J

1.4.8.

nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie albo osobno,

 

T/J

1.4.9.

nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach,

 

T/J

1.4.10.

nauka jazdy ciężarówką z ładunkiem: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku pojazdu z ładunkiem i bez ładunku,

 

T/J

1.4.11.

ostrożne próby układów hamulcowych ciężarówki podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

 

T/J

1.4.12.

próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,

 

T/C

1.4.13.

nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy.

 

T/J

2. Stosowanie przepisów

 

2.2.

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, w tym co najmniej tematy:

20

10

 

2.2.1.

warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych,

 

T

2.2.2.

umowy i konwencje wielostronne,

 

T

2.2.3.

dwustronne umowy międzynarodowe.

 

T

2.2.4.

rozporządzenia techniczne,

 

T

2.2.5.

stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe,

 

T

2.2.6.

odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności,

 

T

2.2.7.

dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów,

 

T

2.2.8.

dokumentacja specjalna dołączana do towarów.

 

T

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

3.7.

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:

15

5

 

3.7.1.

transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja, spedycja),

 

T

3.7.2.

działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne),

 

T

3.7.3.

organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy,

 

T

3.7.4.

specjalizacje w zakresie transportu (w szczególności przewóz materiałów niebezpiecznych, przewóz artykułów szybko psujących się),

 

T

3.7.5.

transport kombinowany.

 

T

Razem

85

43

 

             

 

T a b e l a   n r   3

 

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego
D1, D1+E, D, D+E

Czas trwania zajęć

Metodyka realizacji zajęć1)

kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

1.5.

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy:

20

12

 

1.5.1.

jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

1.5.2.

jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

1.5.3.

jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,

 

T/J

1.5.4.

jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

 

T/J

1.5.5.

jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

 

T/J

1.5.6.

kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego)),

 

T/C

1.5.7.

nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

 

T/J

1.5.8.

nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno,

 

T/J

1.5.9.

nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza
i obrotomierza na różnych biegach,

 

T/J

1.5.10.

nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego,

 

T/J

1.5.11.

ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

 

T/J

1.5.12.

próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,

 

T/J

1.5.13.

nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy.

 

T/J

1.6.

Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, w tym co najmniej tematy:

20

132)

 

1.6.1.

prawidłowa ocena wzdłużnych i poprzecznych ruchów pojazdu na drodze,

 

T/J

1.6.2.

zachowania w ruchu drogowym,

 

T/J

1.6.3.

łagodne zakończenie hamowania,

 

T/J

1.6.4.

uwzględnianie zwisów pojazdu,

 

T/J

1.6.5.

wykorzystanie właściwej infrastruktury (ogólnodostępne obszary, drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych uczestników ruchu),

 

T/J

1.6.6.

właściwa ocena priorytetów pod względem bezpiecznego kierowania pojazdem oraz spełnienia innych zadań nałożonych na kierującego,

 

T

1.6.7.

zachowanie wobec pasażerów,

 

T/C

1.6.8.

szczególne okoliczności związane z przewozem pewnych grup pasażerów (inwalidzi, dzieci).

 

T/C

1.7.

Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:

15

7

 

1.7.1.

siły działające na pojazd podczas jazdy,

 

T

1.7.2.

zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu i profilowi jezdni,

 

T/J

1.7.3.

obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu,

 

T

1.7.4.

rozmieszczenie pasażerów w autobusie,

 

T/C

1.7.5.

skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś,

 

T

1.7.6

stabilność pojazdu i środek ciężkości.

 

T

2. Stosowanie przepisów

 

 

2.3.

Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów, w tym co najmniej tematy:

20

6

T

2.3.1.

przewóz szczególnych grup osób,

 

T

2.3.2.

urządzenia bezpieczeństwa w autobusach,

 

T

2.3.3.

pasy bezpieczeństwa,

 

T

2.3.4.

obciążenie pojazdu.

 

T

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

3.8.

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:

10

5

 

3.8.1.

przewóz drogowy osób w stosunku do innych rodzajów transportu osób (kolej, samochód osobowy),

 

T

3.8.2.

działalność w zakresie przewozu drogowego osób (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne),

 

T

3.8.3.

przekraczanie granic (transport międzynarodowy),

 

T

3.8.4.

organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego osób.

 

T

Razem

85

43

 

           

 

1) T - zajęcia teoretyczne

J - indywidualna jazda z instruktorem

C - ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

2) Dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej czas trwania zajęć teoretycznych skraca się o 1/2 godziny.

 

 

 

02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl