Statut ETB

Statut Centrum Szkoleniowego ETB

Wydanie 1

Ważne od 19.05.2012

Strona 1 z 11

STATUT CENTRUM SZKOLENIOWEGO ETB

-NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA

 

Nazwa, typ placówki i organ prowadzący

§1

Placówka nosi nazwę:  Centrum Szkoleniowe  ETB- Niepubliczna Placówka Kształcenia Zawodowego i w dalszej części Statutu zwana jest „Placówką”.

§2

Siedziba Placówki znajduje się w  Biczyce Dolne 17, 33-395 Chełmiec

§3

Placówka prowadzi kształcenie zawodowego w formach pozaszkolnych.

§4

Podstawę prawną działania Placówki stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§5

Osobą prowadzącą jest Edward Olech będący założycielem i  jednocześnie właścicielem firmy Centrum Etb

Cel i zadania placówki

§6

Głównym celem działalności Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe  w formach pozaszkolnych.

§7

1.         Do zadań Placówki należą w szczególności:

a)         prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki i nauki jazdy

b)         podnoszenie kwalifikacji zawodowych kierowców

c)         organizacja szkoleń, warsztatów, kursów oraz praktyk zawodowych

d)        edukacja prawna

e)         edukacja  multimedialna ( e-learning)

f)         kształcenie zawodowe dorosłych, osób bezrobotnych

2.         Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

a)        organizację zajęć w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym

b)        organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość

c)         organizacje szkoleń, warsztatów, kursów

d)        organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów służących wymianie doświadczeń oraz rozwijaniu form współpracy

e)         stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

 

Organy placówki oraz zakres ich obowiązków

§8

1.         Organem Zarządzającym Placówką jest Dyrektor.

2.         Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez organ prowadzący Placówkę.

3.         Osoba fizyczna będąca właścicielem Centrum, może jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora Placówki.

4.      Dyrektor pełni swoją funkcję na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę. Umowa ta zawierana jest pomiędzy organem prowadzącym Placówkę a Dyrektorem placówki.

§9

1.         Do zadań Dyrektora w szczególności należy:

a)         Zarządzanie Placówką

b)         Organizacja kursów oraz innych form kształcenia ustawicznego,

c)         Rekrutacja i nadzór kadry pedagogicznej,

d)        Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,

e)         Kierowanie pracą biura Placówki,

f)         Dbanie o powierzone mienie,

g)         Reprezentowanie Placówki na zewnątrz,

h)         Współpraca z organem prowadzącym

2.         Szczegółowy zakres obowiązków pracy Dyrektora określa umowa zlecenia lub umowa o pracę

Organizacja placówki

§10

1.         Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia zawodowego

2.         Grupa składa się z określonej liczby osób, określanej odrębnie dla każdej  prowadzonej formy kształcenia zawodowego

3.         Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy podczas trwania naboru,

4.      Ukończenie danej formy kształcenia zawodowego upoważnia Placówkę do wydania zaświadczenia określanego, odrębnymi przepisami

5.         Zasady ukończenia danej formy szkolenia określa jej regulamin.

§11

1.         Oferta szkoleniowa Placówki skierowana jest w szczególności do:

a)         Kierowców

b)         Kandydatów na kierowców zawodowych

c)         Osób zarządzającym transportem drogowym, kolejowym

d)        Kadry kierowniczej, managerskiej, administracyjnej

e)         Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

f)         Pracowników jednostek  samorządu terytorialnego

g)         Pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych,

h)         Pracowników oświaty,

i)          Pracowników jednostek wojskowych,

j)          Bezrobotnych

k)         Innych osób fizycznych i prawnych

§12

1.         Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędów pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.

2.         Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.

§13

1.        Dyrektor Placówki lub Kierownik Kursu organizuje kształcenie na odległość.  

2.        Regulamin danej formy kształcenia opracowuje Kierownik Kursu

3.        Regulamin danej formy kształcenia wymaga zatwierdza przez Dyrektora Placówki

4.        Regulamin danej formy kształcenia powinien zawierać następujące elementy:

a)        miejsce oraz czas prowadzenia kształcenia

b)        zakres tematyczny kształcenia, metodykę nauczania

c)        warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;

d)        procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników;

e)        sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych

 f)        zasady ustalania opłat ponoszonych przez uczestników.

5.        W zależności od liczby osób, które zgłoszą chęć podjęcia kształcenia na odległość, Placówka może tworzyć terenowe punkty konsultacyjne.

6.      Zadania i organizację terenowego punktu konsultacyjnego oraz zakres obowiązków osoby kierującej tym punktem określa dyrektor Placówki w porozumieniu z Organem prowadzącym.

 

Prawa i obowiązki pracowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań placówki.

§14

1.         W celu realizacji zadań Placówki, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac na podstawie o umów cywilno-prawnych

2.         Decyzje o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych ( Cv, List motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

§15

1.         Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz wiedzę z danej formy kształcenia gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”. Mogą to  być m.in.:

a)         nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych,

b)         edukatorzy oświaty,

c)         psychologowie,

d)        nauczyciele lub osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń,

e)         instruktorzy i lektorzy języków obcych,

f)         specjaliści z  danej dziedziny wiedzy odpowiadający  zakresowi przedmiotowemu danej formy kształcenia

 g)        pracownicy służb bhp,

 h)        instruktorzy i trenerzy sportowi,

 i)         przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek,

 j)         instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy doskonalenia techniki jazdy

k)         inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

§16

1.         Obowiązkiem wykładowcy jest:

a)         Stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy;

b)    Dostosowywanie się do wymagań Dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu oraz dostosowanie odpowiedniej metody nauczania

c)        Wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem;

d)        Prezentowanie aktualnego stanu wiedzy oraz rzetelne przygotowanie do zajęć

e)        Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;

f)         Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;

g)         Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy

h)         Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;

i)          Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;

j)          Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;

k)         Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

l)          Dbanie o dobre imię Placówki

m)        Przestrzeganie  zapisów statutowych,

2.         Wykładowcy mają prawo do:

a)         Poznania strategii działania Placówki; 

b)         Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych

c)         Dostępu do programów nauczanych przedmiotów,

d)        Swobody w doborze metod nauczania oraz form pracy, z zastrzeżeniem iż dana metoda nauczania i forma pracy wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Placówki

e)         Poszanowania godności osobistej.

f)            Wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć; 

g)         Wynagrodzenia

3.         Wykładowca, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą także w innej placówce o podobnym charakterze nie może:

a)         Prezentować  słuchaczom Placówki materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą oraz  logo placówki konkurencyjnej,

b)         Prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy Placówki na rzecz placówki konkurencyjnej,

c)         Prezentować słuchaczom Placówki materiałów reklamowych placówki konkurencyjnej.

4.        Zapis ust.3 stosuje się odpowiednio w stosunku do Wykładowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą  na swój rachunek w podobnym zakresie co działalność Placówki.

§17

1.         Kierownikiem danej formy kształcenia jest Dyrektor Placówki lub kierownik kursu.

2.    Kierownik kursu wyznaczany jest przez Dyrektora Placówki w porozumieniu z organem prowadzącym Placówkę. Funkcję kierownika kursu Dyrektor Placówki, może powierzyć innej osobie z grona kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację danej formy kształcenia.

3.         Do zadań Kierownika kursu należy

a)         Odpowiadanie  za prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danej formy kształcenia ustawicznego,

b)         Ustalanie harmonogramu odbywania zajęć,

c)         Nadzór nad realizacją programu nauczania przez osoby prowadzące zajęcia.

d)        Współpraca z Dyrektorem Placówki

e)         Dbanie o powierzone mienie

§18

1.         Kształceniem na odległość uczestników kierują konsultanci.

2.        Konsultantem może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, umiejętnośćposługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość.

3.       Funkcję konsultanta mogą pełnić również wykładowcy zatrudnieniu przez Placówkę w ramach zawieranych umów o współpracę

4.         Konsultanci powoływani są przez Dyrektora Placówki

5.         Do zadań konsultanta należy:

a)         Prowadzenie kształcenia w formie e-learningu

b)         Udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości;

c)        Wspomaganie uczestników kształcenia w stosowaniu technik komunikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów i środków dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych;

d)        Prowadzenie, w miarę potrzeby, konsultacji zbiorowych i indywidualnych, w tym udzielanie porad przy użyciu technik komunikacyjnych określonych w programie nauczania danej formy kształcenia;

e)         Systematyczne sprawdzanie i ocenianie postępów w nauce;

f)         Prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia.

6.         Szczegółowy zakres obowiązków konsultantów określa Dyrektor Placówki.

§ 19

1.         W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Placówki, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.

2.         Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa dyrektor Placówki.

 

Prawa i obowiązki słuchaczy placówki, zasady rekrutacji.

§20

1.         Słuchacz ma prawo do:

a)         Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

b)         Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza,

c)         Poszanowania godności osobistej,

d)        Rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego,

2.         Obowiązkiem słuchacza jest:

a)         Stosowanie się do regulaminu danej formy kształcenia,

b)         Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

c)         Regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie.

d)        Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;  

e)        Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania.

f)         Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy  

§21

1.         Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza w przypadku:

a)         Spożywania alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

b)         Stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, a także namawiania do tego innych osób,

c)         Agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, konfliktu z prawem,

d)        Braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie,

e)         Nie stosowania się do postanowień regulaminu danej formy kształcenia.

2.         W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.

3.         Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora  o skreśleniu z listy słuchaczy do organu prowadzącego  w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu.

4.         Organ prowadzący w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odwołania, wydaje decyzje o utrzymaniu w mocy decyzji o skreśleniu słuchacza lub wydaje decyzje o przywróceniu słuchacza  na zajęcia organizowane przez Placówkę. Decyzję o skreśleniu organ prowadzący przesyła słuchaczowi wraz z uzasadnieniem.

§22

Zasady rekrutacji oraz warunki zaliczenia określa Dyrektor indywidualnie dla każdej formy kształcenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa, warunków określonych przez programy nauczania i planu finansowego danej formy kształcenia.

 

Finansowanie, majątek placówki.

§ 23

1.         Za finansowanie Placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący.

2.         Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.

3.         Działalność Placówki finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez słuchaczy.

4.         Placówka może przyjmować dotację i darowizny na zasadach określonych w innych przepisach.

5.         Obsługę księgową Placówki prowadzi organ prowadzący.

§24

Zasady odpłatności za organizowane formy kształcenia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§25

Organ prowadzący zapewnia bazę materialno-rzeczową dla realizacji zadań Placówki.

§26

W przypadku likwidacji Placówki jej majątek zostaje przekazany organowi prowadzącemu.

§27

Kształcenie ustawiczne we wszystkich formach za wyjątkiem kształcenia na odległość prowadzone jest w oparciu o bazę dydaktyczną Placówki lub w siedzibie zamawiającego

 

Zmiany w statucie oraz zamknięcie Placówki.

§  28

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

§29

Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl