Reklamacja

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w Biurze ETB Group, Niepubliczna Placówka Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Krajewskiego 27  w formie pisemnej, elektronicznej na adres www.etbszkolenia.pl,  ewentualnie telefonicznie
 2. Reklamacji może podlegać:

-  niewykonanie usługi szkoleniowej,

-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,

-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

 1. Obowiązki leżące po stronie ETB Group podlegające reklamacji są określone w regulaminie konkretnego szkolenia , lub w stosownej do rodzaju kursu zawartej  ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane i adres szkolonego
  • szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  • powód reklamacji
  • opis zagadnienia reklamowanego
 3. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych przez Dyrektora ETB.
 4. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.
 5. O odrzuceniu reklamacji  lub jej braku, zgłaszający reklamację  jest informowany pismem
 6. Informacja pisemna jest wysyłana e - mailem, faksem lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.
 7. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza  się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt ETB Group
 8.  Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.
 9.  Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika  przez właściciela.

 
 

KARTA NIEZGODNOŚCI I REKLAMACJI

 

Część Karty wypełniana przez osobę zgłaszającą niezgodność lub potencjalną niezgodność:

Zgłaszam:

£ NIEZGODNOŚĆ      £ POTENCJALNĄ NIEZGODNOŚĆ      £ REKLAMACJĘ

Miejsce wykrycia niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

Opis niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

 

Jest to niezgodność lub potencjalna niezgodność z:
(podać kryterium)

 

Data zgłoszenia:

 

Osoba zgłaszająca:

 

 

Część Karty wypełniana przez Dyrektora Centrum Szkoleniowego i osoby zainteresowane:

Przyczyna niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

Rodzaj działań koniecznych do realizacji:

£ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE   £ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Opis działań koniecznych do realizacji

Planowany termin

Osoby odpowiedzialne za realizację

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Działania zaplanowali:
(data i podpisy Dyrektora i osób zainteresowanych)

 

Zatwierdzam działania do realizacji:
(data i podpis Właściciela)

 

         

 

Część Karty wypełniana przez Dyrektora Centrum Szkoleniowego:

Podjęte działania okazały się:

£ SKUTECZNE            £ NIESKUTECZNE

Sposób badania skuteczności podjętych działań:

 

UWAGA: W przypadku nieskuteczności zrealizowanych działań korygujących lub zapobiegawczych, należy powtórzyć wszystkie czynności od analizy przyczyn niezgodności (lub potencjalnej niezgodności).

Ewentualne uwagi:

 

Data i podpis Dyrektora:

 

 

 

 

12  Sierpień  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl