Regulamin

Regulamin Centrum Szkoleniowego ETB

Wydanie 1

Ważne od 19.05.2012

Strona 1 z 8

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w  CENTRUM SZKOLENIOWYM   ETB -  Niepublicznej Placówce  Kształcenia Zawodowego ul. Krajewskiego 27               33-300 Nowy Sącz

1.       Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

a.  „Centrum Szkoleniowe ” –,

CENTRUM SZKOLENIOWE  ETB  -  Niepubliczna Placówka  Kształcenia Zawodowego ul. Krajewskiego 27 33 300 Nowy Sącz.

 

 

b.  osoba szkolona” – oznacza osobę, która, na podstawie umowy, podjęła szkolenie w Centrum Szkoleniowym ETB i  zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszego  regulaminie.

c.  „szkolenie ” – oznacza kurs, seminarium lub warsztaty prowadzone wg programów opracowanych na podstawie  właściwych do danego rodzaju szkolenia aktów prawnych

 

d.  „umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną a ośrodkiem.

 

d.      cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.

2.      Centrum Szkoleniowe  prowadzi następujące rodzaje  szkoleń:

a.       szkolenia dla kandydatów na kierowców kat: A,B,C,D zgodnie z:

·         Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.  nr 175 z 2012,poz.1019)

·         Ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 z 2011, poz. 151 z poźn. zm.).

b.      szkolenia  z zakresu kwalifikacji wstępnej  i okresowej kat: C i D zgodnie z:

·         Dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG

·         Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r Nr 125 Poz. 1371 –z późniejszymi zmianami)

·         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U Nr 53, poz. 314 z 2010 r.)

c.       szkolenia zawodowe dla osób dorosłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11.stycznia 2012 r, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr  z 2012, poz 186)

d.      szkolenia dla opiekuna w żłobku i opiekuna dziennego zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

§ 2

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

a.     zgłoszenie się telefoniczne, osobiście lub zapisanie przez stronę www,

b.     spełnienie wymogów formalnych do uczestniczenia w danym rodzaju szkolenia,

c.     dostarczenie dokumentów wymaganych do danego rodzaju szkolenia,

d.    wypełnienie karty zgłoszeniowej,

e.     uregulowanie całości należności za szkolenie najpóźniej w  dniu  rozpoczęcia  szkolenia chyba, że zostaną ustalone inne warunki płatności, indywidualne dla danego klienta. Brak uregulowania płatności za szkolenie w wyznaczonym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników szkolenia.

 1. Centrum Szkoleniowe kwalifikuje uczestników szkolenia którzy spełnili warunki uczestnictwa w oparciu o kolejność zgłoszeń.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie trwa do wyczerpania limitu miejsc na szkolenie.
 3. Centrum Szkoleniowe nie przewiduje możliwości wykupienia częściowego uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W przypadku nieobecności uczestnika szkolenia na zajęciach, przepadają one bez możliwości roszczeń  w stosunku do Centrum Szkolenia. W takim przypadku Centrum Szkolenia nie zwraca uiszczonych opłat.

§ 3

Obowiązki Centrum Szkolenia

1.      Centrum Szkolenia zobowiązuje się do  przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w  możliwie jak najkrótszym czasie.

2.      Centrum Szkoleniowe  realizuje  każdy rodzaj szkolenia  zgodnie z programem szkolenia opracowanym na podstawie aktualnych przepisów oraz według harmonogramu  dostępnego do wglądu w Centrum Szkoleniowym.

 1. Centrum Szkoleniowe zatrudnia do realizacji  poszczególnych rodzajów szkoleń wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym oraz kompetencjach dydaktycznych.

4.      Centrum Szkolenia zobowiązuje się wydać osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących o zakończeniu szkolenia najpóźniej 7 dni po pozytywnie zdanym egzaminie o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Centrum Szkolenia zgodnie z umową.

5.      Centrum Szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu i zaproponowania kursantowi innego terminu szkolenia w przypadku małej liczby chętnych.

6.      W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia Centrum Szkolenia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez osobę szkoloną w karcie zgłoszeniowej.

§ 4

Odwołanie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu

 

1.     Zapisanie się przez stronę www  lub przesłanie maila zgłoszeniowego jest również uznawane za potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu i rodzi obowiązek uiszczenia przez zgłaszającego opłaty za możliwość uczestniczenia w  nim. Opłata jest pobierana za zapewnienie przez ETB możliwości udziału w szkoleniu, niezależnie od późniejszego rzeczywistego wykorzystania przez zgłaszającego możliwości udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.

2.      Opłata o której mowa w punkcie 1 stanowi 20% opłaty za kurs. 

3.     Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty, może nastąpić najpóźniej na pięć dni przed planowanym terminem jego odbycia się, wyłącznie mailem lub faksem. Telefoniczne przekazywanie informacji o odwołaniu zamiaru uczestnictwa w szkoleniu  nie jest skuteczne i nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również jego niedowołanie i niepojawienie się na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

§ 5

Obowiązki osoby szkolonej

1.      Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia zgodnie z przedstawionym harmonogramem .

§ 6

Opłaty

1.      Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty ustalane są na podstawie umowy z osobą szkoloną. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.

2.      Osoba szkolona może za zgodą organizatora szkolenia, wyrażoną na piśmie, rozłożyć płatność za szkolenie  na nie oprocentowane raty.

§ 7

Reklamacja.

Ośrodek  przewiduje możliwość składania przez osobę szkoloną reklamacji dotyczącej świadczonej usługi szkoleniowej. Procedura reklamacyjna przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.      Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

2.      W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997 r. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Centrum Szkoleniowe nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Centrum Szkoleniowym oraz do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


   

Załącznik nr 1do Regulaminu Centrum Szkolenia ETB

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w Biurze ETB Group, Niepubliczna Placówka Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Krajewskiego 27  w formie pisemnej, elektronicznej na adres www.etbszkolenia.pl,  ewentualnie telefonicznie
 2. Reklamacji może podlegać:

-  niewykonanie usługi szkoleniowej,

-  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,

-  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

 1. Obowiązki leżące po stronie ETB Group podlegające reklamacji są określone w regulaminie konkretnego szkolenia , lub w stosownej do rodzaju kursu zawartej  ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • dane i adres szkolonego
  • szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  • powód reklamacji
  • opis zagadnienia reklamowanego
 3. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych przez Dyrektora ETB.
 4. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.
 5. O odrzuceniu reklamacji  lub jej braku, zgłaszający reklamację  jest informowany pismem
 6. Informacja pisemna jest wysyłana e - mailem, faksem lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.
 7. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza  się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt ETB Group
 8.  Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej  pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.
 9.  Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika  przez właściciela.
 

KARTA NIEZGODNOŚCI I REKLAMACJI

Część Karty wypełniana przez osobę zgłaszającą niezgodność lub potencjalną niezgodność:

Zgłaszam:

£ NIEZGODNOŚĆ  £ POTENCJALNĄ NIEZGODNOŚĆ          £ REKLAMACJĘ

Miejsce wykrycia niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

Opis niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

 

Jest to niezgodność lub potencjalna niezgodność z:
(podać kryterium)

 

Data zgłoszenia:

 

Osoba zgłaszająca:

 

 


 

Część Karty wypełniana przez Dyrektora Centrum Szkoleniowego i osoby zainteresowane:

Przyczyna niezgodności, potencjalnej niezgodności lub reklamacji:

 

Rodzaj działań koniecznych do realizacji:

£ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE        £ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Opis działań koniecznych do realizacji

Planowany termin

Osoby odpowiedzialne za realizację

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Działania zaplanowali:
(data i podpisy Dyrektora i osób zainteresowanych)

 

Zatwierdzam działania do realizacji:
(data i podpis Właściciela)

 

         

 

Część Karty wypełniana przez Dyrektora Centrum Szkoleniowego:

Podjęte działania okazały się:

£ SKUTECZNE        £ NIESKUTECZNE

Sposób badania skuteczności podjętych działań:

 

UWAGA: W przypadku nieskuteczności zrealizowanych działań korygujących lub zapobiegawczych, należy powtórzyć wszystkie czynności od analizy przyczyn niezgodności (lub potencjalnej niezgodności).

Ewentualne uwagi:

 

Data i podpis Dyrektora:

 

 

 

 

 

02  Lipiec  2022 |

PN WT ŚR CZ PN SB ND
 
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ETB Szkolenia
ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz

tel/fax: 18 414-95-51
mob: +48 608 864 105, +48 796 291 826
e-mail: etb@onet.pl

 
 
ETB Szkolenia
- Strona glówna     - Firma     - Oferta szkoleniowa     - Praconia psychologiczna     - Najbliższe szkolenia     - Kontakt
projektowanie stron www
iPolska.com.pl